Przejdź do głównej treści

Stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Kleszczów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie o nieosiąganiu dochodów (załącznik nr 2),
 3. informacje osobowe (załącznik nr 3),
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach przez członków rodziny pozostających
 5. we wspólnym gospodarstwie domowym,
 6. zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
 7. decyzje o wysokości rent, emerytur,
 8. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez właściwy sekretariat szkoły ponadpodstawowej, potwierdzające dane wnioskodawcy,
 9. kserokopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, poświadczona
 10. za zgodność z oryginałem. (dotyczy osób niepełnosprawnych).

Uczniowie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XV/145/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku składają wymagane dokumenty przedstawione w § 6 ust. 1 w/w uchwały za wyjątkiem dokumentów z punktu 4,5 i 6.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji

Stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3
tel.: 44 731 66 25
 Pokój numer 5

Termin odpowiedzi:

 • do dnia 30 września na I semestr każdego roku szkolnego,
 • do dnia 28 lutego na II semestr każdego roku szkolnego.

Uwagi:

Kategorie stypendiów socjalnych:

Stypendium socjalne dla niepracujących uczniów szkół ponadpodstawowych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, mającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów.

Stypendium socjalne dla niepracujących uczniów szkół ponadpodstawowych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów bez względu na dochód przypadający na członka rodziny.

Upoważnieni do otrzymania stypendium są:

 1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący i zameldowani na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku, mający trudną sytuację materialną (dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 674 zł netto).
 2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujący i zameldowani na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku.

Warunki otrzymania stypendium:

Stypendium może być przyznane uczniom, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 24 roku życia,
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 3. przedstawili zaświadczenie ze szkoły o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym,
 4. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 5. bądź umowy o dzieło,
 6. miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza dochodu wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (674 zł netto).

Stypendium może być przyznane niepracującym uczniom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 24 roku życia,
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 3. przedstawili zaświadczenie ze szkoły o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym,
 4. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 5. bądź umowy o dzieło,
 6. posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru. Łączny okres wypłacania Stypendium w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 10 miesięcy.

Wysokość stypendium:

 1. Stypendia przyznawane są w następującej wysokości:
  • dochód do 180 zł – stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie,
  • dochód powyżej 180 zł – 250 zł – stypendium w wysokości 180 zł miesięcznie,
  • dochód powyżej 250 zł – stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie.
 2. Uczniom, posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługują stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Kleszczów.
 • Uchwała Nr XXXVIII/365/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku dotyczącej określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Kleszczów.
 • Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kleszczów".
 • Uchwała Nr XXXVIII/364/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kleszczów"

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyznania stypendium socjalnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: