Przejdź do głównej treści

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego dla studenta

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego
 • oświadczenie o nieosiąganiu dochodów
 • informacje osobowe
 • zaświadczenie o średniej ocen, (min. 3,5), za zaliczony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki lub potwierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji

Stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3
tel.: 44 731 66 25
 Pokój numer 5

Uwagi:

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 • nie ukończyli 26 roku życia,
 • posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu terminu składania wniosków o stypendium,
 • nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę,
 • ukończyli 1 rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia za rok co najmniej 3,5) lub promujący Gminę Kleszczów, poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Stypendium może być przyznane studentom zespołowo promującym gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie wpisu na rok następny.

Student z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymać stypendium:

 • w wysokości 100 % przyznanej kwoty stypendium za pierwszy kierunek;
 • w wysokości 50 % przyznanej kwoty stypendium za drugi i kolejny kierunek studiów. (trzeba dopisać na wniosku II kierunek studiów z uzyskaną średnią ocen, potwierdzoną przez uczelnię).

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XLV/458/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów.
 • Zarządzenie Nr 120.74.2018 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyznania stypendium motywacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: