Przejdź do głównej treści

Wniosek o umieszczenie banera reklamowego na ogrodzeniach stanowiących własność Gminy Kleszczów

Wymagane dokumenty:

  • Prawidłowo wypełniony wniosek
  • Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia KRS

Opłaty:

Stawka miesięczna wynosi 18,45 zł za 1m2 powierzchni reklamowej (opłata miesięczna stanowi iloczyn powierzchni reklamy w m2 i stawki opłaty).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Majątku Gminy
Stanowisko ds. ewidencji mienia komunalnego
tel.: 44 731 66 43
ul. Główna 45, Pokój numer 5

Termin odpowiedzi:

30 dni

Ochrona danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
  • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
  • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży powierzchni reklamowej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Pliki do pobrania: