Przejdź do głównej treści

Karta Dużej Rodziny

W związku z realizacją programu pomocy rodzinom wielodzietnym, mieszkającym na terenie Gminy Kleszczów, członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli korzystać z kilku ulg i udogodnień, wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/504/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24.10.2014 roku.

Wójt Gminy Kleszczów zaprasza rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Każda osoba, mieszkająca na terenie gminy Kleszczów, która wyrobi sobie taką Kartę, może za jej okazaniem korzystać z ulg i udogodnień, oferowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu.

Szczegółowe informacje nt. Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce: Karta Dużej Rodziny. Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Gminy Kleszczów do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.

Kartę otrzymują:
 • rodzice – bezterminowo,
 • dzieci małoletnie – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci pełnoletnie – do czasu ukończenia szkoły lub studiów nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
 • dzieci z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym – na czas orzeczenia.
Dokumenty wymagane do otrzymania Karty:
 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały) potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Opłaty: brak opłat.

Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2, tel. 44 731 36 34.

Odpowiedzialny: Justyna Zięba, aspirant pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2.

Termin odpowiedzi: do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Katalog ulg i rabatów dla mieszkańców Gminy Kleszczów – posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 • dopłaty do zakupu podręczników szkolnych:
 • na pierwsze dziecko – 200 zł,
 • na drugie dziecko – 250 zł,
 • na trzecie i kolejne dziecko – 300 zł.

Pierwsze dopłaty przewidziane są we wrześniu 2015 r. – na nowy rok szkolny lub akademicki.

 • zniżki i rabaty w firmach handlowych i usługowych:
L.p. Nazwa firmy Adres Zniżki, rabaty
1. WIK-2 Ireneusz Kucharski Kleszczów, ul. Główna 112
44 788 66 93
przygotowanie rocznych zeznań podatkowych (PIT) za 1 zł
2. SOLPARK sp. z o.o. Kleszczów, ul. Sportowa 8
44 731 65 00
50% ceny biletu na wejście: do figloraju, na lodowisko, do kręgielni
www.solpark-kleszczow.pl
3. Sklep „Domino” Jarosław Zybura Kleszczów, ul. Główna 98
660 969 267
rabat 5% za zakupy powyżej 50 zł, 15% za zakupy powyżej 150 zł
4. Terbud Grzegorz Mielczarek Kleszczów, ul. Leśna 22
600 322 499
zniżka 5% od cen za usługi remontowo-budowlano-brukarskie
www.facebook.com/terbud
5. Usługi Fryzjerskie Aneta Kacperek Kleszczów, ul. Wspólna 8
44 731 34 66
rabat 5% od cen za usługi w zakładzie fryzjerskim
6. FHU Kacperek Radosław Kleszczów, ul. Wspólna 8
601 966 837
rabat 5% od cen za usługi w zakładzie
7. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie Kleszczów, ul. Główna 47
44 731 32 30 wew.17
50% ceny biletu na wszystkie płatne propozycje GOK
www.gok.kleszczow.pl
8. Studio Fryzjerskie „MARANATHA” Justyna Brandt Kleszczów, ul. Sportowa 45
785 139 909
rabat 20 % od cen za wszystkie usługi w studio fryzjerskim, email: justbra24@gmail.com

Masz firmę na terenie Kleszczowa? Przystąp do projektu Karta Dużej Rodziny!

Wójt Gminy Kleszczów zaprasza wszystkich chętnych Usługodawców do włączenia się w realizację przedsięwzięcia i do przystąpienia do programu w roli Partnerów Programu DUŻA RODZINA 3+.


karta-duzej-rodziny-naklejka-thumb


karta-duzej-rodziny-plakat-thumb