Przejdź do głównej treści

Złożenie podania o przydział lokalu mieszkalnego i socjalnego

Wymagane dokumenty:

 • Podanie
 • Prawidłowo wypełnione oświadczenia oraz zaświadczenia o dochodach

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Majątku Gminy
Stanowisko ds. gospodarki majątkiem gminy
tel.: 44 731 66 40
ul. Główna 45, Pokój numer 5

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1234)
 • Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 września 2005r. Nr XLIII/4383/05 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 18.11.2005 r. poz. 25526).
 • Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 marca 2006r. Nr L/510/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/438/05 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2006r. poz. 1052).
 • Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 lutego 2008r. Nr XVII/189/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/438/05 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2008r. poz. 1072).
 • Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 grudnia 2013r. Nr XLIII/403/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/438/05 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2014r. poz. 348).
 • Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 listopada 2016r. Nr XXVII/246/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczów w latach 2017-2021r. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 20.12.2016 r. poz. 5676).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy najmu lokalu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych

Jeżeli zostanie Ci przyznany lokal Twoje dane osobowe będą przekazane Zakładowi Komunalnemu – Administratorowi gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych, któremu Gmina Kleszczów powierzyła zadanie dot. Administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi na terenie Gminy Kleszczów.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez 5 lat dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Pliki do pobrania: