Przejdź do głównej treści

Złożenie deklaracji na podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek rolny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).

Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 4 równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach: do 15-go marca, do 15-go maja, do 15-do września, do 15-go listopada.

Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 15-go marca.

Stawka podatku rolnego dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 21,00zł za 1 ha przeliczeniowy.

Stawka podatku dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 42,00zł za 1 ha fizyczny.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik Ref. POL
Tel. 44 731 66 73
Pokój nr 8

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania: