Przejdź do głównej treści

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  Składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia ścieków przez stację/-e zlewną/-e
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem asenizacyjnym (kserokopia dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi, umowa dzierżawy, najmu, itp.)
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą, miejscem do mycia i dezynfekcji oraz miejscem serwisowania pojazdu/-ów
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za wydanie zezwolenia (zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cz. III pkt 42 – Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z póź. zm.) lub 53,50 zł przy wniosku o rozszerzenie zakresu prowadzonej już działalności.
  W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłaty:

 • 107,00 zł za wydanie zezwolenia
 • 53,50 zł przy wniosku o rozszerzenie zakresu prowadzonej już działalności

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Stanowisko ds. gospodarki odpadami
tel.: 44 731 66 46
Pokój numer 29

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, policja, sądy, administracja publiczna).

Informacje w zakresie nazwy przedsiębiorcy zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Pliki do pobrania: