Przejdź do głównej treści

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  Składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia ścieków przez stację/-e zlewną/-e
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem asenizacyjnym (kserokopia dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi, umowa dzierżawy, najmu, itp.)
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą, miejscem do mycia i dezynfekcji oraz miejscem serwisowania pojazdu/-ów
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za wydanie zezwolenia (zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cz. III pkt 42 – Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z póź. zm.) lub 53,50 zł przy wniosku o rozszerzenie zakresu prowadzonej już działalności.
  W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłaty:

 • 107,00 zł za wydanie zezwolenia
 • 53,50 zł przy wniosku o rozszerzenie zakresu prowadzonej już działalności

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Stanowisko ds. gospodarki odpadami
tel.: 44 731 66 46
Pokój numer 29

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454)

Ochrona danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Informacje w zakresie nazwy przedsiębiorcy zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: