Przejdź do głównej treści

Wniosek o rozbudowę gminnej sieci gazowej

Wymagane dokumenty:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek
 2. Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę instalacji gazowej zewnętrznej
 3. Kopia projektu zagospodarowania działki z podanymi współrzędnymi geodezyjnymi usytuowania szafki gazowej
 4. Kopia warunków przyłączenia do sieci gazowej wydanych przez operatora systemu dystrybucyjnego gazowego
 5. Kopia informacji o możliwości rozbudowy gminnej sieci gazowej

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. gazu i telekomunikacji
tel.: 44 731 66 24
Pokój numer 30

Termin odpowiedzi:

 • realizacja wniosków złożonych do 31 sierpnia: do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku
 • realizacja wniosków złożonych po 31 sierpnia: do 15 czerwca kolejnego roku od dnia złożenia kompletnego wniosku

Wpływ na czas realizacji rozbudowy sieci gazowej mają w szczególności:

 • niezależne od Gminy Kleszczów opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej
 • utrudnienia realizacji przyłączenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano - montażowych

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót przez Gminę Kleszczów jest uzyskanie przez Podmiot ubiegający się o rozbudowę sieci gazowej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę instalacji gazowej zewnętrznej.

Ochrona danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, od którego uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
e-mail: iod@kleszczow.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozbudowy gminnej sieci gazowej.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe zostaną przekazane wykonawcom realizującym rozbudowę sieci gazowej na zlecenie Gminy Kleszczów.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, który wynosi 5 lat.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać pisząc:

 • na adres e-mail: iod@kleszczow.pl
 • na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora lub warunkiem prawidłowego zawarcia umowy.

Pliki do pobrania: