Przejdź do głównej treści

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji psa / kota

Wymagane dokumenty:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek

Opłaty:

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:
 • w przypadku kotów
  • zabieg sterylizacji: 75 zł,
  • zabieg kastracji: 25 zł.
 • w przypadku psów
  • zabieg sterylizacji: 90 zł,
  • zabieg kastracji: 35 zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Stanowisko ds. gospodarki rolnej
tel.: 44 731 66 31
Pokój numer 26

Uwagi:

Działania związane z przedmiotowym dofinansowaniem  prowadzone są przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Kleszczów w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów uchwalanego każdego roku.

Gmina Kleszczów w oparciu o powyższy program zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców. Dofinansowanie przysługuje dla jednego zwierzęcia rocznie. Właściciele psów i kotów mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w Gabinecie Weterynaryjnym w Lgocie Wielkiej prowadzonym przez Piotra oraz Stanisława Wojciechowskiego, z którym to Gmina ma podpisaną stosowną umowę. Aby skorzystać z powyższego dofinansowania wystarczy być mieszkańcem naszej gminy, zgłosić się do Referatu OŚG pokój nr 26, wypełnić stosowny wniosek, który dostępny jest również na stronie Gminy Kleszczów. Następnie właściciel/opiekun otrzymuje zgodę – informację na wnioskowany zabieg weterynaryjny. Warunkiem dofinansowania zabiegów dla psów jest wcześniejsze poddanie ich szczepieniu przeciwko wściekliźnie, udokumentowane stosownym zaświadczeniem.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1840)
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu w celu dofinansowania zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, policja, sądy, administracja publiczna).

Twoje dane osobowe będą przekazane lekarzowi weterynarii, z którym Gmina Kleszczów ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Pliki do pobrania: