Przejdź do głównej treści

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji psa / kota

Wymagane dokumenty:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek

Opłaty:

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, które wynoszą odpowiednio:

 • zabieg sterylizacji: 75 zł,
 • zabieg kastracji: 25 zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Stanowisko ds. gospodarki rolnej
tel.: 44 731 66 31
Pokój numer 26

Uwagi:

Działania związane z przedmiotowym dofinansowaniem  prowadzone są przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Kleszczów w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów uchwalanego każdego roku.

Gmina Kleszczów w oparciu o powyższy program zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców. Dofinansowanie przysługuje dla jednego zwierzęcia rocznie. Właściciele psów i kotów mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w Gabinecie Weterynaryjnym w Lgocie Wielkiej prowadzonym przez Piotra oraz Stanisława Wojciechowskiego, z którym to Gmina ma podpisaną stosowną umowę. Aby skorzystać z powyższego dofinansowania wystarczy być mieszkańcem naszej gminy, zgłosić się do Referatu OŚG pokój nr 26, wypełnić stosowny wniosek, który dostępny jest również na stronie Gminy Kleszczów. Następnie właściciel/opiekun otrzymuje zgodę – informację na wnioskowany zabieg weterynaryjny. Warunkiem dofinansowania zabiegów dla psów jest wcześniejsze poddanie ich szczepieniu przeciwko wściekliźnie, udokumentowane stosownym zaświadczeniem.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1840)
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczów

Ochrona danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, od którego uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
e-mail: iod@kleszczow.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu dofinansowania zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazane lekarzowi weterynarii, z którym Gmina Kleszczów ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, który wynosi 5 lat.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać pisząc:

 • na adres e-mail: iod@kleszczow.pl
 • na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora lub warunkiem prawidłowego zawarcia umowy.

Pliki do pobrania: