Przejdź do głównej treści

System Zarządzania Jakością

Wdrożony w Urzędzie Gminy w Kleszczowie System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. System funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. Pierwsza certyfikacja systemu odbyła się w dniach 3-4 listopada 2005 roku.

Regularnie, co trzy lata, w Urzędzie odbywa się audit odnawiający. Na podstawie jego wyników przyznawany jest Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy w obszarze realizacji zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa oraz świadczenia usług administracyjnych.

Wójt Gminy Kleszczów, Zarządzeniem Nr 120.118.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, ustanowił nową Politykę Jakości Urzędu Gminy w Kleszczowie w brzmieniu:

Podstawowym celem Urzędu Gminy w Kleszczowie jest profesjonalna i skuteczna realizacja określonych przepisami prawa zadań publicznych, świadczenie usług administracyjnych o wysokim standardzie jakości – zapewniających kompleksową obsługę klienta, ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług z uwzględnieniem oczekiwań klientów, a także realizacja zasad samorządności lokalnej, ukierunkowane na stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców i aktywny udział w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji Gminy.

Powyższe cele realizowane będą w oparciu o:

  1. Realizowanie spraw w terminie i trybie określonym przepisami prawa i obowiązującymi procedurami, co przyczyniać ma się do zwiększenia poziomu zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy.
  2. Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez podnoszenie standardów obsługi klientów.
  3. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
  4. Usprawnianie wewnętrznego przepływu informacji i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej przy zaangażowaniu wszystkich pracowników na każdym poziomie organizacyjnym.
  5. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.

Realizując ustanowioną politykę zobowiązujemy się do utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Uznając System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015-10, za nowoczesne i twórcze podejście do procesu zarządzania, deklaruję osobiste zaangażowanie w celu stworzenia odpowiednich warunków i zapewnienia środków dla realizacji ustanowionej Polityki Jakości.

Zapewniam, że cele zawarte w Polityce Jakości są realizowane przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski