Przejdź do głównej treści

Działalność organizacji pozarządowych we współpracy z Gminą Kleszczów w 2017 r.

Współpraca Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi polegająca na realizacji corocznego „Programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” odbywała się na wielu płaszczyznach. Głównym celem podjętej współpracy było zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Wspieranie przez gminę działalności podmiotów trzeciego sektora w 2017 r. prowadzone było w dwóch podstawowych formach: finansowej i pozafinansowej. W wyniku rozliczenia udzielonych przez Gminę Kleszczów w 2017 r. dotacji organizacje pozarządowe przedłożyły sprawozdania końcowe. Do realizowanych zadań organizacje wniosły wkład własny oraz pracę w ramach wolontariatu. Środki finansowe były wydatkowane na koszty obsługi zadania publicznego, w tym obsługi finansowej, jak również koszty merytoryczne bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Współpraca pozafinansowa polegała na wymianie i rozpowszechnianiu informacji o kierunkach działalności, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego oraz pomocy merytorycznej polegającej na informowaniu o aktualnych przepisach prawnych i udzielaniu wsparcia w postaci organizacji szkolenia obejmującego instruktaż prawidłowego przygotowania dokumentacji ofertowej i rozliczenia dotacji.

Zrealizowane zadania nie tylko w istotny sposób zwiększyły znaczenie sektora pozarządowego w życiu publicznym gminy Kleszczów, lecz również przyczyniły się do uzupełnienia działań gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe. Realizacja tych projektów nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania członków stowarzyszeń, którzy poświęcając czas, doświadczenie i wykorzystując posiadane umiejętności organizacyjne podjęli się koordynacji działań skierowanych na rozwój oferty aktywizującej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy Kleszczów. Bez udziału podmiotów społecznych i oddolnych inicjatyw, jakie podjęte zostały na terenie gminy Kleszczów, nie byłoby także wielu przedsięwzięć, w których tak licznie uczestniczyli beneficjenci poszczególnych projektów. Nauka języka angielskiego, kurs obsługi komputera, współzawodnictwo sportowe, warsztaty wokalno-muzyczne czy rękodzielnicze oraz wiele innych propozycji spędzania wolnego czasu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony adresatów działań, o czym świadczą roczne sprawozdania merytoryczno-finansowe składane przez organizacje pozarządowe.

Realizacja zadań publicznych na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W ramach współpracy o charakterze finansowym w 2017 r. Gmina Kleszczów ogłosiła otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu:

 • działalności na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia oraz
 • z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym oraz wspieranie projektów służących ochronie dóbr kultury, tradycji, sztuki i dziedzictwa narodowego.

W 2017 r. Gmina Kleszczów zleciła realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3, 97-410 Kleszczów
 • Fundacja Servire Homini z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Ogrodowej 2, 97-410 Kleszczów
 • Stowarzyszenie Kleszczów Forte z siedzibą w Żłobnicy 73, 97-410 Kleszczów

Realizacja zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „mały grant”)

Zlecanie zadań publicznych przez Gminę Kleszczów odbyło się na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszczającym możliwość złożenia organizacjom pozarządowym ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W roku 2017 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty na realizację zadań publicznych złożyły następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica z siedzibą w Żłobnicy 32A, 97-410 Kleszczów
 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 203/205, 90-001 Łódź
 • Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny z siedzibą przy ul. Czaplinieckiej 96, 97-400 Bełchatów

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez gminę Kleszczów Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał w 2017 r. dotację na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi Duchem” w wysokości 160 000,00 zł. Fundacja Servire Homini realizowała projekt pn. „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” otrzymując dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł. Kwota środków przeznaczonych na wsparcie zadania pn. „Kleszczów pełen muzyki” – II Edycja realizowanego przez Stowarzyszenie Kleszczów Forte wyniosła: 44 850,00 zł.

W ramach złożonych ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Żłobnica przyznano 9 615,00 zł. Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł, z kolei Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację Czwartków Lekkoatletycznych w rundzie wiosennej otrzymał środki finansowe w wysokości 3100,00 zł, natomiast w rundzie jesiennej – 5 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące projektów wspieranych przez Gminę Kleszczów w roku 2017 znajdują się w opisie zadań realizowanych przez poszczególne organizacje sporządzonym na podstawie złożonych przez nie sprawozdań z wykonania zadań publicznych w roku 2017.

Szczegóły projektów wspieranych przez gminę Kleszczów w roku 2017

„MŁODZI DUCHEM”

Projekt pn. „Młodzi duchem” Uniwersytetu Trzeciego Wieku był realizowany od połowy marca 2017 r. do końca listopada 2017 r. Przewidziane w nim zadania miały na celu aktywizację i edukację społeczności lokalnej w oparciu m.in. o wartości historyczne i kulturowe, integrację międzypokoleniową oraz nawiązywanie szerszych kontaktów społecznych.

Projekt „Młodzi Duchem” stanowił propozycję nowych form aktywności przełamujących stereotypy wiekowe oraz umożliwiających prowadzenie działań, które pozwalały uczestnikom odkryć własne pasje i uczestniczyć w niecodziennych zajęciach. Cotygodniowe spotkania bądź warsztaty, podczas których samemu należało wykazać się aktywną postawą oraz chęcią dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą i posiadanymi umiejętnościami ułatwiały nawiązywanie kontaktów społecznych. Seniorzy uczyli się języka angielskiego, obsługi komputera, smartfona, a także korzystali z możliwości aktywnego spędzania czasu podczas wyjazdów organizowanych przez UTW. Udział w projekcie był okazją do zaangażowania się w wolontariat rozumiany jako sposób na zdobywanie nowych doświadczeń.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań

 • przeprowadzono 50 godz. zajęć z zakresu podstawowej obsługi komputera dla ok. 10 osób oraz cykl 60 godzinnych spotkań o tematyce geograficzno-historycznej dla grupy ok. 40 osób,
 • w maju i we wrześniu odbyły się 8-dniowe turnusy sportowo-rekreacyjne w Ustroniu Morskim. Każdy z turnusów odbył się w zorganizowanej grupie liczącej ok. 50 uczestników. W ramach wolontariatu realizowano na miejscu zajęcia służące rozwijaniu pasji i zainteresowań,
 • 25 października 2017 r. zorganizowano wyjazd dla ok. 40 osób do muzeum etnograficzno-archeologicznego w Łodzi, gdzie uczestnicy mogli nie tylko wysłuchać prelekcji o zbiorach Muzeum, lecz również obejrzeć tysiące przedmiotów wchodzących w skład ekspozycji stałych wystaw: archeologicznej, etnograficznej i numizmatycznej,
 • w czerwcu i we wrześniu zorganizowano 3-dniowe wyjazdy historyczno-geograficzne w Sudety z wizytą w Dreźnie obejmujące m.in. zwiedzanie Karpacza, Zamku Książ, Afrykarium we Wrocławiu, Złotego Stoku. Uczestnicy poznawali historię, przyrodę oraz zabytki Dolnego Śląska. Łącznie w tych wyjazdach wzięło udział ok. 120 osób.

Stowarzyszenie UTW wykazało w 2017 r., że swoimi działaniami nie tylko stworzyło możliwości i warunki do ciągłego poszerzania wiedzy, lecz także zachęciło członków UTW do zaangażowania się w życie społeczne gminy. Działając w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia wniosło niezmiernie ważny wkład w realizację przedsięwzięć, które zaangażowały członków stowarzyszenia do działań na rzecz najbliższego otoczenia.

„ZNALEŹĆ WIOSNĘ W JESIENI ŻYCIA”

Stowarzyszenie „Fundacja Servire Homini” otrzymała wsparcie finansowe na realizację warsztatów dla seniorów, w tym również mieszkańców domu opieki społecznej. Projekt „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” prowadzony był w okresie od 01.04 – 30.11.2017 r.

Działania wynikające z powyższego projektu zrealizowane przez Fundację Servire Homini na rzecz mieszkańców gminy w 2017 roku to przede wszystkim odpowiedź na wyzwania, jakie stawiają procesy społeczne i demograficzne. Główny cel działalności Fundacji to tworzenie warunków i możliwości do rozwoju aktywności społecznej osób starszych. Wsparcie finansowe pozwoliło na realizację wielu ciekawych pomysłów mających na celu m.in. podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki projektowi pn. „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” miejscowy dom opieki stał się miejscem spotkań, rozmów i okazji do włączenia do wspólnych działań młodszego pokolenia. Liczne gry, zajęcia tematyczne, wspólne gotowanie, spotkania z ciekawymi ludźmi to tylko niektóre z przykładów form społecznej aktywności, jaką podejmowali seniorzy.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań

 1. Spotkania studyjne, zajęcia manualne, warsztaty.
  Organizacja warsztatów rękodzielniczych, których głównym celem było wzmocnienie aktywności intelektualnej, manualnej i fizycznej. 5-godzinne spotkania w grupie liczącej 15 osób poświęcone były różnym zagadnieniom dot. technik plastycznych, filcowania czy też kulinariów. Łącznie przeprowadzono 26 zajęć warsztatowych. Prace plastyczne były wystawione podczas podsumowania projektu.
 2. Senior ciągle ciekawy – spotkania z ciekawą postacią.
  Był to cykl spotkań edukacyjnych ze specjalistami z różnych dziedzin życia – dietetyki, biologii, pszczelarstwa, rehabilitacji, florystyki. Cykl obejmował 5 spotkań trwających 5 godzin każde w grupie liczącej 15 osób.
 3. Aktywny i Radosny Senior – imprezy okolicznościowe i integracyjne.
  30 osób wzięło udział w imprezie integracyjnej pn. Spotkanie Andrzejkowe mającej na celu wzajemne poznanie się i integrację uczestników projektu oraz mieszkańców miejscowego domu społecznego.
 4. Senior na Majówce
  Majowe wydarzenie pn. Senior na Majówce ukierunkowane na aktywizację osób starszych, jak również wewnątrzpokoleniową integrację lokalnej społeczności zorganizowane zostało wspólnie z mieszkańcami miejscowego domu opieki. Była to okazja do spotkania, zwiedzenia domu, spróbowania swoich sił w różnych grach i zabawach oraz przede wszystkim pokazania, w jaki sposób funkcjonuje dom opieki i jego mieszkańcy.

Jednym z ważniejszych elementów tych spotkań było wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń mających na celu poprawę kondycji fizycznej i intelektualnej. Różnego rodzaju ćwiczenia wszechstronnie oddziałowujące na sprawność psychofizyczną zachęcały osoby starsze do podejmowania intensywniejszego wysiłku i zwiększenia aktywności ruchowej.

Wszystkie z wymienionych powyżej działań przyczyniły się do realizacji następujących celów projektu:

 1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowisk seniorskich, ich bierności oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym.
 2. Podniesienie poziomu aktywności społecznej osób starszych poprzez aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną.
 3. Wzmocnienie więzi środowiska lokalnego.
 4. Edukacja osób starszych.

W trakcie projektu prowadzona była przez Fundację Servire Homini intensywna kampania informacyjna polegająca na wydruku materiałów promocyjnych w formie ulotek i zaproszeń oraz umieszczaniu artykułów promocyjnych w lokalnych portalach internetowych.

Kleszczów pełen muzyki – II edycja

Stowarzyszenie Kleszczów Forte zrealizowało w 2017 r. zadanie publiczne pn. „Kleszczów pełen muzyki” – II Edycja, którego adresatami były dzieci i młodzież wykazująca uzdolnienia muzyczne. Projekt był odpowiedzą na potrzebę rozwoju muzykalności poprzez zespołowe działanie oraz potrzebę większego zaangażowania młodego pokolenia w propagowanie tzw. wysokiej kultury. Działalność Stowarzyszenia Kleszczów Forte skupiła się na organizacji nowych, atrakcyjnych form zajęć obejmujących naukę i doskonalenie gry na instrumentach, jak również kształcenie zdolności wokalnych Kleszczowskiego Chóru Mieszanego Sonore.

Prowadzenie działalności wspomagającej potencjał i rozwój najmłodszych muzyków obejmowało organizację nauki gry na instrumentach dętych drewnianych (flet, klarnet, saksofon), instrumentach blaszanych (trąbka, puzon, sakshorn altowy i sakshorn tenorowy), instrumentach perkusyjnych (werble, czynele marszowe, bęben, tomy marszowe oraz zestaw perkusyjny). Organizacja pozalekcyjnych zajęć w dziedzinie edukacji muzycznej wymagała podjęcia działań w ramach wolontariatu. W celu promocji gminy i młodych talentów Stowarzyszenie zajmowało się także organizacją koncertów dla publiczności na poziomie ponadregionalnym, występując m.in. w obiekcie Libra nad Zalewem Sulejowskim. Odbiorcami projektu byli także mieszkańcy gminy Kleszczów uczestniczący w uroczystościach i imprezach gminnych.

Ważnym obszarem działalności organizacji i jej rozwoju była jednak nie tylko promocja gminy, lecz także współpraca z innymi instytucjami działającymi w sferze kultury.

W ramach współpracy z MOD Mykanów, MOD Ciasna oraz MOD OSP Zajączki I odbyła się podczas XX Dni Kleszczowa I Kleszczowska Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie repertuaru oraz stworzenie warunków do wspólnej pracy i integracji młodzieży przyniosło pozytywny efekt w postaci prestiżowej nagrody. 28 października 2017 r. podczas IX Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni Kleszczowski Chór Sonore zdobył Srebrne Pasmo.

Doskonalenie umiejętności muzyków miało miejsce podczas wyjazdów zorganizowanych przez Stowarzyszenie, podczas których w ramach wolontariatu przeprowadzono 60 godzin zajęć. Łącznie projekt obejmował 478 godzin zajęć. Okazją do zaprezentowania efektów kilkumiesięcznej pracy Stowarzyszenia był koncert w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie, podczas którego debiutowali najmłodsi adepci sztuki muzycznej.

W zakresie wspierania działalności kulturalnych promujących młodych i utalentowanych muzyków Stowarzyszenie zrealizowało następujące wydarzenia:

 • warsztaty wyjazdowe w dniach 9-11.06.2017 i 13-15.10.2017 r.,
 • zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych i perkusyjnych prowadzonych zarówno przez zatrudnionych instruktorów jak i wolontariuszy,
 • przemarsz paradny pn. „I Kleszczowska Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych”

Popularyzowanie nauki gry na instrumencie, kultywowanie tradycji muzykowania, czy też inicjowanie i realizowanie działań promocyjnych pozwoliły osiągnąć następujące cele projektu:

 • tworzenie i budowanie grupy młodszej MOD Kleszczów
 • rozwój wokalnych umiejętności chórzystów
 • prezentacja umiejętności na arenie krajowej lub międzynarodowej
 • prezentacja dorobku orkiestry i bliźniaczych orkiestr regionu poprzez wspólne koncerty plenerowe i przemarsze paradne

Działania zrealizowane w ramach zadania obejmowały także działania promocyjne polegające na przygotowaniu i umieszczeniu informacji o działalności Stowarzyszenia Kleszczów Forte na stronie internetowej: http://www.kleszczowforte.pl/

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwolił na realizację takich projektów jak:

Ruch to zdrowie

Celem projektu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica pn. „Ruch to zdrowie” było zapewnienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Odbiorcami zadania byli mieszkańcy gminy Kleszczów. Wkład rzeczowy stanowiły wpłaty własne uczestników wycieczki, jak również pieniądze ze Stowarzyszenia. Z inicjatywy i zaangażowania członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica odbyła się dwudniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej oraz jednodniowe zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka, w których wystartowało 46 dzieci. Zawody sportowe były okazją do nabycia umiejętności spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla podniesienia sprawności fizycznej i zdrowia. Za najlepsze lokaty uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Życie to największy skarb człowieka

Celem zadania publicznego pn. „Życie to największy skarb człowieka” realizowanego przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz krwiolecznictwa poprzez prowadzenie działań mających na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważne jest ratowanie życia ludzkiego oraz w jaki sposób to można robić. Projekt miał na celu kształtowanie postawy bezinteresowności związanej z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Istotnym jest fakt, że opracowano pakiet edukacyjny, skierowany w szczególności do przedszkolaków, mający na uwadze promocję i spopularyzowanie wiedzy dotyczącej krwiodawstwa oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zaangażowanie oraz chęć pomocy w zakresie edukacji przyczyniły się do wzrostu świadomości uczestników projektu dotyczących zachowań prozdrowotnych oraz zrozumienia znaczenia krwi w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Szeroko zakrojoną akcję informacyjną w tym zakresie zorganizowali członkowie Klubu HDK Kleszczów.

By osiągnąć cel, którym było szerzenie idei honorowego oddawania krwi i szpiku kostnego w celu ratowania życia ludzkiego zrealizowano następujące wydarzenia:

 • przeprowadzono pokaz z pomocy przedmedycznej skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym – pokazy przeprowadzono w Przedszkolach Samorządowych Gminy Kleszczów w Łękińsku, Łuszczanowicach i Kleszczowie w ilości 200 dzieci wraz z ich wychowawcami,
 • zorganizowano wyjazd na obchody Światowego Dnia Krwiodawstwa, w których wzięło udział 30 osób,
 • zorganizowano w dn. 16 czerwca 2017 r. piknik pn. „Kropla życia”, w którym uczestniczyło ok. 150 osób.

W podsumowaniu realizacji zadania omówiono wszystkie podjęte działania oraz sformułowano wnioski służące szerzeniu idei krwiodawstwa wśród społeczności Gminy Kleszczów. Celem podjętej działalności było propagowanie krwiodawstwa oraz dotarcie do wszystkich członków społeczności, w szczególności do tych najmłodszych.

Czwartki Lekkoatletyczne – runda wiosenna i jesienna

Runda wiosenna:

W ramach realizacji zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne – runda wiosenna” rozegrano 6 spotkań.

Dla osób zajmujących miejsca na podium przygotowano dyplomy. Osoby startujące w konkurencjach wiodących otrzymały nagrody rzeczowe. Spośród 410 startujących zawodników do Finałów Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych odbywających się w Łodzi wyłoniono 30-osobową reprezentację. Nadrzędną zasadą obowiązującą podczas „Czwartków Lekkoatletycznych” była rywalizacja „fair play” oraz różnorodne konkurencje lekkoatletyczne zachęcające dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wysoki poziom sportowy oraz chęć zdobywania coraz to lepszych wyników i ustanawiania rekordów życiowych wyzwoliła wśród uczestników mobilizację do ciężkiej i systematycznej pracy.

Runda jesienna:

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny zrealizował w formie zadania publicznego 4 imprezy lekkoatletyczne w okresie wrzesień – listopad wśród dzieci ze szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie ogólnopolskim i regulaminie bełchatowskiej edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”. Rywalizacja odbywała się w następujących konkurencjach: 60 m, 300 m, 600 m – dziewczęta, 1000 m – chłopcy, skok wzwyż, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. Adresatami realizowanego zadania publicznego były dzieci klas podstawowych z terenu Gminy Kleszczów. Łącznie w rundzie jesiennej uczestniczyło ponad 250 zawodników z 12 szkół oraz 14 nauczycieli. Najbardziej wytrwali uczestnicy otrzymali możliwość prawa startu w II Halowych Czwartkach Lekkoatletycznych. Celem zadania była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Poprzez udział w zawodach najmłodsi poznali nie tylko podstawowe przepisy lekkiej atletyki, ale mieli także szansę sprawdzenia swoich sił i umiejętności we współzawodnictwie sportowym.

Wnioski

Realizacja Programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 miała na celu włączenie podmiotów sektora pozarządowego w podejmowanie ważnych decyzji zmierzających do osiągnięcia wysokiego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym gminy. Przedstawiony powyżej obraz aktywności organizacji pozarządowych udzielających się na rzecz mieszkańców gminy Kleszczów stanowi o potencjale niniejszych organizacji, który umacnia się także poprzez zdobywanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działalność statutową. Inicjatywy zmierzające do włączenia osób nieaktywnych zawodowo w wielowymiarowy proces edukacji wymagały umiejętności organizacyjnych, wiedzy oraz czasu poświęconego na wypełnienie formalnych obowiązków. Z kolei zaangażowanie w bieżące działania na zasadzie wolontariatu polegało na sprawowaniu nadzoru nad przeprowadzaniem zmian organizacyjnych, w szczególności dotyczących formułowania i stosowania statutu, prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia, czy też zasad dokumentowania pracy walnego zebrania członków.

Ważnym elementem w sferze współpracy gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi była organizacja w dn. 24 kwietnia 2017 r. szkolenia z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora NGO. Adresatami bezpłatnego szkolenia zorganizowanego w Urzędzie Gminy w Kleszczowie były funkcjonujące na terenie gminy Kleszczów organizacje pozarządowe, jak również pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za współpracę JST z NGO. W trakcie kilkugodzinnych zajęć omawiane były m.in. prawne aspekty dotyczące dostosowania się organizacji do obowiązujących przepisów, zasad pozyskiwania środków na działalność w trybie konkursowym oraz realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów, jak również zasad dokładnego opisu celów, grup i adresatów zadania publicznego. Informacje dotyczyły także poprawnego konstruowania umów, właściwego opisywania faktur oraz przygotowywania sprawozdań końcowych.

Gmina Kleszczów wspierała w trybie konkursowym w 2017 r. zadania publiczne do wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Dzięki dofinansowywaniu przez Gminę podejmowanych przez organizacje zadań publicznych wspólny cel tj. poprawa jakości życia mieszkańców był realizowany dzięki określeniu zasad oraz obszarów współpracy. Podejmowane działania mieściły się w sferze zadań pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.