Przejdź do głównej treści

Bieżąca działalność organizacji pozarządowych we współpracy z Gminą Kleszczów w 2018 r.

Małe granty na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2018

„Oddana krew to uratowane życie” – zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia służącej propagowaniu wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, uzależnień alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

W dniu 06.04.2018 r. do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Oddana krew to uratowane życie” złożona przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.

Celem głównym przedstawionego w ofercie zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia będzie propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz krwiolecznictwa poprzez przeprowadzenie działań zachęcających społeczność lokalną do zdrowego trybu życia. Inicjatywa ma przyczynić się również do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie osób do udziału w akcjach krwiodawczych i rejestracyjnych Potencjalnych Dawców Szpiku. Złożona oferta dotyczy organizacji obchodów Światowego Dnia Krwiodawstwa, organizacji pikniku dla mieszkańców gminy Kleszczów pod hasłem ,,Twoja krew, moje życie” oraz przeprowadzenia pokazów pomocy przedmedycznej dla przedszkoli w gminie Kleszczów. Istotę zadania stanowi także podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na potrzeby ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działania będą prowadzone w ścisłym porozumieniu i we współpracy z Gminnym Klubem HDK PCK w Kleszczowie. Umowa na w/w zadanie podpisana została w dniu 19.04.2018 r. Kwota dofinansowania w/w zadania to 10 000 zł.


„Czwartki lekkoatletyczne – runda wiosenna” – zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W dniu 4 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Czwartki lekkoatletyczne – runda wiosenna” złożona przez Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego zamieszczono na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów;
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie;
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

W ustawowym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do oferty. Organizacja złożyła ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS. Klub będzie realizatorem zadania, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Kleszczów będą mogli wziąć udział w organizowanych zawodach z dziedziny lekkoatletyki. Zgodnie z przedstawioną przez Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny ofertą przeprowadzonych ma zostać 6 zawodów lekkoatletycznych według wytycznych określonych w regulaminie ogólnopolskim i regulaminie bełchatowskiej edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”. Rywalizacja odbywać się będzie na dystansach – 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta), 1000 m (chłopcy), skoku wzwyż, skoku w dal oraz w rzucie w piłeczce palantową. Zwycięzcy klasyfikacji Grand Prix z wymaganą liczbą punktów uzyskają prawo startu w finale ogólnopolskim „Czwartków Lekkoatletycznych”, który odbędzie się w połowie czerwca w Łodzi. Umowa na realizację zadania pod w/w nazwą podpisana została w dniu 18.04.2018 r. Kwota dofinansowania w/w zadania to 5 000 zł.


Zapisy na turnus sportowo-rekreacyjny i wyjazd historyczno-geograficzny w UTW

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów informuje, że zapisy na ośmiodniowy turnus sportowo-rekreacyjny oraz trzydniowy wyjazd historyczno-geograficzny będą prowadzone w piątek 16 marca od godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia UTW w domu kultury w Łękińsku. Zapisy mają być prowadzone w oparciu o poniższy „Regulamin wyjazdów na turnus sportowo-rekreacyjny oraz na wyjazd historyczno-geograficzny”:

Regulamin wyjazdów na turnus sportowo-rekreacyjny oraz na wyjazd historyczno-geograficzny

 1. Informacja o naborze umieszczona jest na stronie Stowarzyszenia oraz w lokalnym czasopiśmie Informator Kleszczowski.
 2. Nabór uczestników wyjazdu odbywa się na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz w biurze Stowarzyszenia (Dom Kultury w Łękińsku) poprzez własnoręczne podpisanie listy wyrażającej chęć uczestnictwa.
 3. Jeśli lista chętnych jest dłuższa niż liczba miejsc, zarząd przeprowadza weryfikację na podstawie ustalonych kryteriów.

Kryteria weryfikacyjne:

 • pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które dotychczas nie korzystały z żadnych wyjazdów,
 • w drugiej kolejności – osoby, które raz korzystały z wyjazdów,
 • osoby, które trzykrotnie korzystały z wyjazdów,
 • osoby, które czterokrotnie korzystały z wyjazdów,
 • osoby, które korzystały ze wszystkich dotychczasowych wyjazdów, ale aktywnie uczestniczą w innych formach naszej działalności,
 • osoby, które mają uregulowane składki członkowskie,
 • wszyscy chętni według kolejności zapisów,
 • z listy rezerwowej – w wypadku rezygnacji osoby z listy uczestników.

W 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

W celu systematycznego rozwoju oraz coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Kleszczów ogłoszono w dn. 18 stycznia 2018 r. otwarty konkurs ofert mający na celu zlecenie realizacji zadań publicznych m.in. z działań prowadzonych na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Oferty na prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej oraz na propagowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkających w gminie seniorów złożyły dwa podmioty: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3 oraz Fundacja Servire Homini z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Ogrodowej 2.

Po przeprowadzeniu procedur konkursowych dotacja przyznana dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pod nazwą „Niezniszczalni” wyniosła 160.000 zł. Na projekt „Znaleźć wiosnę w jesieni życia – kontynuacja”, który poprowadzi „Fundacja Servire Homini” przeznaczona została dotacja w wysokości 35.000 zł.

Drugie z zadań publicznych dotyczy działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tej grupie działań gmina postanowiła wspierać przedsięwzięcia o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym. Na realizację powyższego zadania wpłynęły dwie oferty: Stowarzyszenia „Kleszczów Forte” z siedzibą w Żłobnicy 73 oraz Fundacji „Nowoczesny Konin” z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1/210. W wyniku przeprowadzonej oceny wybrana została oferta Stowarzyszenia „Kleszczów Forte”. Gminna dotacja na zadanie „Kleszczów pełen muzyki – III edycja” wyniosła 44.525 zł.