Przejdź do głównej treści

Organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Kleszczów informuje, iż od dnia 28 września do 05 października 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

W związku z powyższym do udziału zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Kleszczów.


Powstawanie organizacji pozarządowych w gminie Kleszczów sprzyja aktywizacji mieszkańców gminy, służy też zaspokajaniu ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Poprzez organizację pokazów, warsztatów, kursów, akcji pomocowych, szkoleń czy wyjazdów, organizacje pokazują, jak wiele można zdziałać poprzez lokalne inicjatywy. Aktywność organizacji działających na terenie gminy Kleszczów przejawia się w realizacji zadań dotyczących różnych obszarów życia społecznego. To sprzyja nie tylko poprawie jakości życia w gminie, lecz również umacnia więzi mieszkańców z regionem zamieszkania.

Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


Informujemy, że w dniu 04 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Świat ON” złożona przez Fundację „Przekraczać Granice” z siedzibą przy ul. Słonecznej 18 w Kleszczowie.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, zamieszcza się ofertę Fundacji „Przekraczać Granice” na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta złożona przez Fundację „Przekraczać Granice”Informujemy, że w dniu 29 maja 2018 r. do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Wzór oferty
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert


Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017


Bieżąca działalność organizacji pozarządowych we współpracy z Gminą Kleszczów w 2018 r.

Działalność organizacji pozarządowych we współpracy z Gminą Kleszczów w 2017 r.

Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie

ul. Główna 45/1
97-410 Kleszczów

Skład Zarządu tworzą:
Tadeusz Gajda – Prezes Zarządu
Marek Kaczmarczyk – Wiceprezes Zarządu

Członkowie Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie są czynnymi krwiodawcami realizującymi zadania od 2007 roku. Pierwsza akcja krwiodawcza przeprowadzona została z inicjatywy klubu 26 sierpnia 2007 roku. Aktywność członków nie ogranicza się do udziału w organizowanych co kilka tygodni akcjach honorowego oddawania krwi. Polega też na organizowaniu prelekcji służących popularyzacji dawstwa szpiku kostnego oraz szkoleń z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Podczas akcji o nazwie „Kleszczowska Szpikomania” prowadzona jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Wśród głównych zadań Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie wymienić należy m.in.:

 • popularyzację idei honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dawstwa szpiku kostnego, transplantację tkanek i narządów,
 • organizację zbiórek krwi oraz rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego,
 • organizację szkoleń i prelekcji dla młodzieży szkolnej i dorosłych, nt. krwiodawstwa, dawstwa szpiku kostnego, transplantacji tkanek i narządów,
 • organizację szkoleń i pokazów z zakresu ratownictwa przedmedycznego dla rodziców małych dzieci i seniorów,
 • organizację spartakiad dla krwiodawców i młodzieży szkolnej oraz konkursów wiedzy nt. krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dawstwa szpiku kostnego i narządów oraz ratownictwa przedmedycznego,
 • organizację obchodów Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa,
 • organizację obchodów Światowego Dnia Krwiodawstwa.

We wrześniu 2010 roku Gminny Klub HDK PCK uhonorowany został medalem „Kropla Życia” nadawanym przez Kapitułę Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej. W listopadzie 2011 roku z okazji Tygodnia Krwiodawstwa PCK Klub otrzymał Zbiorową Odznakę Honorową PCK III stopnia. Z inicjatywy klubu w ramach obchodów Światowego Dnia Krwiodawstwa w dniu 14 czerwca 2014 roku rondu u zbiegu ulic Sportowej, Głównej
i Milenijnej w Kleszczowie nadano nazwę Honorowych Krwiodawców.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Sportowa 3,
97-410 Kleszczów

Skład Zarządu tworzą:
Ryszard Ptak – Prezes Zarządu
Marianna Szczepocka – Zastępca Prezesa Zarządu

Organizacją, która w podejmowanej przez siebie działalności łączy zarówno sferę edukacyjną, kulturalną, integracyjną, jak i sportową jest w gminie Kleszczów Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstał w 2015 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotowało zróżnicowaną ofertę zajęć. Są to wykłady tematyczne, lektoraty, zajęcia warsztatowe, wyjazdy krajoznawcze i rehabilitacyjne, spotkania poświęcone sprawom zdrowego i aktywnego stylu życia. Istotnym celem działania stowarzyszenia jest również stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

 • zapewnienie dostępu do edukacji i szkoleń dla seniorów,
 • aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
 • prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
 • inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
 • poprawa jakości i warunków życia osób starszych, poprzez między innymi upowszechnienie technologii cyfrowych podnoszących komfort życia osób starszych,
 • działania na rzecz ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży,
 • działalność w sferze zadań publicznych obejmująca, stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadanie w zakresie:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z zapisami w statucie realizacja celów odbywa się poprzez:

 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
 • prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
 • wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami porządkowymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • organizowanie kursów, szkoleń, konferencji związanych z tematyką statutową,
 • organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • inne działania, realizujące cele statutowe.

Stowarzyszenie „Kleszczów Forte”

Żłobnica 73,
97-410 Kleszczów

Stowarzyszenie KLESZCZÓW FORTE powstało w 2015 r. Podejmowane przez niego działania służą umuzykalnieniu dzieci i młodzieży poprzez inicjowanie różnych form aktywności artystycznej.

W skład Zarządu wchodzą:
Sławomir Szafrański – Prezes Zarządu
Sylwester Czank – Wiceprezes Zarządu
Marta Dudzińska – Skarbnik

Cele statutowe Stowarzyszenia „Kleszczów Forte” to:

 • szerzenie i upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji, w szczególności muzycznej,
 • umożliwianie nabywania umiejętności gry na instrumentach muzycznych, śpiewu oraz tańca,
 • organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej: koncertów, konkursów i festiwali,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczenie w procesie ich wychowania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć muzycznych i choreograficznych,
 • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej regionu i kraju,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji gminy i regionu w kraju i zagranicą,
 • prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między innymi poprzez uczestniczenie w europejskich i światowych festiwalach orkiestr.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:

 • prowadzenie orkiestry dętej, chóru,
 • poszerzanie wiedzy muzycznej i umuzykalnianie członków zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz tanecznych poprzez organizowanie zajęć i kursów z zakresu edukacji muzyczno-wokalno-tanecznej,
 • udział w obchodach świąt państwowych, kościelnych i innych uroczystościach rocznicowych,
 • współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami o podobnej działalności statutowej,
 • pozyskiwanie sponsorów i ofiarodawców,
 • integrację i rozwój umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży,
 • organizację warsztatów muzycznych oraz promocję gminy podczas koncertów wyjazdowych.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica

Żłobnica 32a,
97-410 Kleszczów

Prezes Zarządu – Elżbieta Góra

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica jest „najmłodszą” organizacją społeczną w gminie Kleszczów. Powstało w 2016 roku. Działa na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz inicjowania działań gospodarczych. Stowarzyszenie prowadzi ponadto działalność na rzecz rozwoju i promocji wsi Żłobnica.

Celem Stowarzyszenia jest również integrowanie mieszkańców wsi, wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego, upowszechnianie aktywnego i zdrowego wypoczynku mieszkańców, organizacja imprez, wystaw, festynów i konkursów.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie spotkań informacyjnych,
 • współpracę z władzami samorządowymi oraz osobistościami życia publicznego,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
 • organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, w tym kultywujących tradycje polskie,
 • organizowanie wykładów, warsztatów i zajęć służących poszerzaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia.