Przejdź do głównej treści

Informacja dla osób głuchoniemych oraz słabosłyszących

Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Urzędu Gminy w Kleszczowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tutejszym Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres : bip@kleszczow.pl
  • faxem na nr 44/731 31 30
  • listownie (2 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 44/731 31 10