Przejdź do głównej treści

Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów do 2030+ – warsztaty 22.09.2015

22 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, odbyły się warsztaty strategiczne poświęcone Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów do roku 2030+. Wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski powitał wszystkich zebranych i zaprosił do wysłuchania przygotowanych opracowań oraz do dyskusji. Następnie głos zabrał Krzysztof Rosenkiewicz reprezentujący firmę Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania odpowiedzialną za opracowanie dokumentów strategicznych gminy Kleszczów. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił uczestnikom spotkania wyniki analizy SWOT, która pokazała mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia wpływające na dalszy rozwój samorządu. Istotne znaczenie dla przyszłości gminy będą miały m.in. rozwój działalności gospodarczej opartej na lokalnych zasobach i kwalifikacjach, zagospodarowanie terenów poodkrywkowych, położenie w centralnej Polsce. Przedstawiona na spotkaniu wizja gminy zakłada utrzymanie pozycji lidera zrównoważonego, inteligentnego rozwoju w Polsce przy zachowaniu najlepszych warunków pracy, zamieszkania i inwestowania. Wizja zakłada rozwój strefy wypoczynku.

Uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi m.in.: wpływów gminy Kleszczów na koncepcję zagospodarowania terenów poodkrywkowych, przyciągnięcia przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o nowoczesne technologie, atrakcyjności gminy pod względem zamieszkania, zatrudnienia i wypoczynku dla osób młodych, możliwości wzmocnienia potencjału sfery naukowej, dalszego funkcjonowania kopalni i elektrowni „Bełchatów” jak również możliwości w zakresie potencjałów energetycznych naszego regionu. Opinie i uwagi uzyskane podczas spotkania pomogą w przygotowaniu proponowanych kierunków działań rozwojowych na naszym terenie. W celu lepszej realizacji tego zadania zwracamy się do Państwa o zgłaszanie swoich sugestii za pośrednictwem dostępnej poniżej ankiety. Wypełnione kwestionariusze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: katarzynak@kleszczow.pl bądź dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie. Termin składania formularzy upływa 16.10.2015.

Formularz konsultacyjny