Przejdź do głównej treści

Konferencja inaugurująca prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kleszczów

9 czerwca w auli kompleksu SOLPARK Kleszczów odbyła się konferencja inaugurująca prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2016-2030. W spotkaniu uczestniczyli radni, przedstawiciele PGE GiEK S.A., wójtowie gmin sąsiednich, przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele jednostek gminnych oraz mieszkańcy gminy.

Konferencję otworzył wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski, który po przywitaniu gości przedstawił firmę Lider Projekt z Poznania, odpowiedzialną za przygotowanie nowej strategii rozwoju. Wójt przypomniał również o znaczeniu tego dokumentu dla przyszłości gminy. – Opracowanie strategii rozwoju jest jednym z priorytetów obecnej kadencji władz samorządowych gminy Kleszczów. Strategia rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej wizji rozwoju gminy, zwiększa wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych, przygotowuje lokalną społeczność do nadchodzących zmian – mówił gospodarz spotkania.

Zastępca wójta gminy Kleszczów Joanna Guc przedstawiła skład osobowy zespołu złożonego z pracowników urzędu gminy, który odpowiedzialny jest za koordynację prac nad nowym programem strategicznym, zachęcała również uczestników konferencji do przedstawiania swoich pomysłów.

Jako następny głos zabrał Marcin Ługawiak – wiceprezes zarządu Lider Projekt, który zapoznał zebranych gości z harmonogramem prac oraz ogólnymi założeniami projektu. Jak zaznaczył opracowana zostanie długookresowa strategia rozwoju gminy do roku 2030 plus, przygotowany też będzie program rozwoju gminy Kleszczów do 2020 roku. Trzeci dokument to studium wykonalności głównych inwestycji i analiza tych inwestycji. Ma ona uwzględniać m. in. uwarunkowania prawne, zgodność z planami rozwojowymi, koszty i korzyści dla mieszkańców, zapotrzebowanie na dane przedsięwzięcie. Omawiając metodologię prac M. Ługawiak podkreślił konieczność współpracy z kluczowymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami organizacyjnymi, grupami społecznymi oraz mieszkańcami gminy i powiatu.

W dalszej części konferencji głos zabrał dyrektor KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł, który przypomniał początki funkcjonowania odkrywki „Bełchatów”, wprowadził uczestników konferencji w szczegóły przyszłych planów rozwojowych kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Kleszczów oraz przedstawił wizję dalszego rozwoju regionu oraz plany podwyższenia jego atrakcyjności. Zwrócił również uwagę na konieczność podjęcia efektywnej współpracy gminy Kleszczów i spółki PGE GiEK w zakresie wypracowania polityki rozwoju służącej przede wszystkim jej mieszkańcom. Omówił również kluczowe działania związane z planowaną w latach 2025-2038 eksploatacją 110 mln ton węgla zalegającego przy wysadzie solnym Dębina. Wydobycie tego złoża będzie się wiązało z likwidacją drogi nad wysadem solnym Dębina oraz przebudową sieci elektroenergetycznych teletechnicznych, gazowych i sieci odwodnienia. Te prace planowane są do wykonania w latach 2018-2023.Kluczowe działania związane z rekultywacją wyrobiska Pola Bełchatów, to: zakończenie wydobycia węgla i rozpoczęcie formowania wyrobiska końcowego (2020 rok), rozpoczęcie zalewania wyrobiska wodą (2026 rok), zakończenie formowania wyrobiska końcowego (2033 rok), zakończenie zalewania wyrobiska wodą (2058 rok). Docelowe zagospodarowanie wyrobisk pogórniczych Pola Bełchatów i Szczerców w latach 2020-2048 będzie wymagało przemieszczenia 635,5 mln m3 nadkładu do wypłycenia wyrobiska i podzwałowania wszystkich zboczy. Po usypaniu zwałowarkami docelowych kształtów wyrobiska będzie konieczne przeprofilowanie sprzętem pomocniczym (spycharkami) skarpy oraz ukształtowanie plaży w strefie linii brzegowej. Prace te planowane są w latach 2021-2043. Dyrektor Kozioł przedstawił przyszłościową wizję zagospodarowania wyrobisk Pola Bełchatów i Pola Szczerców. Wśród zaprezentowanych pomysłów znalazły się: plaże i kąpieliska, przystań jachtowa, tor wodny, ogród wspinaczkowy, żywe muzeum górnictwa węgla brunatnego.

Plany strategiczne koncernu odnośnie rozwoju elektrowni Bełchatów zaprezentował dyrektor Elektrowni Bełchatów Marek Ciapała. Przedstawiając terminy wyłączeń bloków energetycznych podkreślił znaczenie czynników zewnętrznych, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie elektrowni na terenie naszej gminy, w tym przede wszystkim znaczenie polityki dekarbonizacji. Wyłączenie ostatniego bloku nr 14 zaplanowane jest na rok 2040 – mimo, że całkowite zakończenie eksploatacji węgla przewidywane jest na rok 2038. Jeśli zostanie uruchomiona kopalnia w Złoczewie to w pierwszych latach jej funkcjonowania zakłada się przywóz pewnych ilości węgla do Rogowca.
– Elektrownia jest teraz w bardzo ważnym momencie. W roku 2016 w całej Europie wchodzą w życie nowe przepisy związane z ochroną środowiska, szczególnie dotykające bardzo mocno duże obiekty energetyczne. My jesteśmy na ukończeniu klimatycznego programu rozwojowego, który ma doprowadzić w swoim efekcie, że elektrownia będzie miała przygotowanych 11 bloków do pracy długotrwałej w tych nowych warunkach. Los elektrowni z punktu widzenia pracodawcy, miejsc pracy, które Państwa najbardziej interesują, wpływów do kasy gminnej jest naprawdę bardzo dobry, ponieważ te wszystkie bloki przygotowane są do pracy długotrwałej i my w tej chwili już sobie nie wyobrażamy takiej sytuacji, żebyśmy mieli zakończyć wcześniej eksploatację tych bloków zanim skończą się zasoby odkrytego już węgla w dwóch odkrywkach – podkreślił w swojej prezentacji dyrektor M. Ciapała.

Kolejnym punktem w programie konferencji było wystąpienie prof. Zbigniewa Kasztelewicza, który omówił polskie i zagraniczne przykłady rewitalizacji terenów pogórniczych do wykorzystania w zagospodarowaniu terenów przemysłowych KWB Bełchatów. W swojej prezentacji poruszył kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także turystyki jako ważnego elementu w rozwoju regionów, w których poszukiwano alternatywy wobec sektora paliwowo-energetycznego. Prof. Z. Kasztelewicz jest przekonany, że na terenie pogórniczym powstanie duży ośrodek wypoczynkowy. Nasz region posiada wszelkie atuty do „stworzenia” tego typu obiektu.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem przybyłych gości. Dyskusja koncentrowała się wokół tematów dotyczących m. in. zagadnień związanych z rozwojem infrastruktury intelektualnej, tworzeniem nowych miejsc pracy, możliwościami zapewnienia lepszych warunków i jakości funkcjonowania osób starszych. Wnioski wypracowane podczas konferencji będą wykorzystywane w dalszych etapach prac badawczych oraz podczas warsztatów strategicznych. Do udziału w nich zaproszeni zostaną wszyscy przedstawiciele społeczności lokalnej.