Przejdź do głównej treści

Te dotacje zainteresują właścicieli lasów

[15.04.2019] w kategorii: Rolnictwo.

Od 2 maja do 12 czerwca w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w lasach z drzewostanem liczącym od 11 do 60 lat. Jest to związane z realizacją programu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Dofinansowanie jest przeznaczone na inwestycje, które przyczynią się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanu oraz zwiększą różnorodność biologiczną lasów. Będzie to jednorazowa zryczałtowana płatność z tytułu poniesionych kosztów, która ma przysługiwać do maksymalnie 20 ha zalesionych gruntów. Pomoc przyznawana będzie właścicielowi lasu, który ma numer identyfikacyjny i który zobowiąże się do przestrzegania planu inwestycji sporządzonego przez nadleśniczego.

Do wniosków, składanych w ARiMR właściciele lasu powinni dołączyć: a) dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja; b) kopię planu inwestycji potwierdzoną przez nadleśniczego, który sporządził ten plan; c) w przypadku współwłasności gruntu – pisemną zgodę na realizację inwestycji od pozostałych współwłaścicieli.

Wniosek o sporządzenie planu inwestycji należy złożyć w nadleśnictwie. Potrzebne będą do niego następujące załączniki: – wypis z ewidencji i budynków, dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje; – wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu; – zaświadczenie starosty, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym planowane są inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Wymagane dokumenty można uzyskać w starostwie powiatowym.

Do poszczególnych działań są przewidywane dotacje w następującej wysokości:

  1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat: a) na gruntach w warunkach korzystnych – 8137 zł/ha; b) na gruntach o nachyleniu powyżej 12 stopni – 9249 zł/ha.
  2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 20 do 60 lat (wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach): a) na gruntach w warunkach korzystnych – 12.538 zł/ha; b) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni – 14.213 zł/ha.
  3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, poprzez wprowadzenie podszytu, rozumianego jako dolną warstwę w drzewostanie złożoną z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę: a) na gruntach w warunkach korzystnych – 4610 zł/ha; b) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni – 5210 zł/ha.
  4. Zakładanie remiz, rozumianych jako obszar, na którym wprowadzane są gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat – 848 zł/ remizę.
  5. Cięcia pielęgnacyjne zwiększające odporność ekosystemu leśnego – czyszczenie późne, wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat: a) na gruntach w warunkach korzystnych – 764 zł/ha; b) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni – 917 zł/ha.
  6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu/wprowadzania podszytu/zakładania remiz: a) zabezpieczenie sadzonek repelentami – 424 zł/ha; b) zabezpieczenie sadzonek osłonkami – 1488 zł/ha; c) grodzenie remiz (grodzenie siatką metalową o wys. min. 2 m) – 8,82 zł/mb.

Źródło: https://lodr-bratoszewice.pl, www.arimr.gov.pl