Przejdź do głównej treści

Przedsiębiorco pamiętaj o rejestrze średnich źródeł spalania paliw KOBiZE

[01.08.2019] w kategorii: Przedsiębiorczość.

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że firmy emitujące gazy i pyły do powietrza są każdego roku zobowiązane do sporządzania wykazu, zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Brak raportowania może pośrednio skutkować sankcją za nie sporządzenie i/lub nie wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) gromadzi w Rejestrze średnich źródeł spalania paliw informacje dotyczące źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3. zatem każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, powinien sporządzać i wprowadzać do krajowej bazy raport, zawierający informacje m.in. o: oznaczeniu prowadzącego instalację, adresie siedziby; adresie zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod PKD); nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; obowiązujące dane źródło spalania paliw standardy emisyjne; dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania; przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

Podmiot korzystający ze środowiska, który dotychczas nie realizował obowiązku wprowadzania raportu do KOBiZE, jest zobowiązany do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego (znajdującego się na stronie internetowej krajowej bazy).

W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB. Infolinia systemu Krajowej bazy – tel. 22 569 65 96, https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show. Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB.