Przejdź do głównej treści

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę. Deklarację należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zdeklarowaną wysokość opłaty należy uiścić w terminach: za I kwartał do 15-go kwietnia, za II kwartał do 15-go lipca, za III kwartał do 15–go października, za IV kwartał do 31–go grudnia.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Podinspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel.: 44 731 66 18
Pokój numer 6

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze. zm.),
 • Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 05.03.2015 r., poz. 810),
 • Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dn. 14.06.2016 r., poz. 2585),
 • Uchwała nr XXII/199/2016 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dn. 14.06.2016 r., poz. 2586).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbioru odpadów z Twojej nieruchomości (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zostanie przekazany podmiotowi odbierającemu odpady wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, który wynosi 5 lat w przypadku poboru opłaty, 10 lat w przypadku wymiaru opłaty.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu email.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisu prawa (ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289).

Pliki do pobrania: