Przejdź do głównej treści

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 2. Załączniki:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • kopię decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
  • harmonogram prowadzenia robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
  • pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.) strona zobowiązana jest do wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, nr rachunku 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.).

Opłaty:

DLA DRÓG POWIATOWYCH

 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
  1. przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 4,00 zł;
  2. przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni - 5,00 zł;
  3. przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 8,00 zł;
  4. przy zajęciu zieleńca, pobocza - 3,00 zł;
  5. przy zajęciu ciągu pieszego - 4,00 zł.

  Stawki określone w pkt 1 ppkt a) stosuje się także do torowisk, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3,0 zł.
 2. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  1. w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł;
  2. w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 40,00 zł;
  3. na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.
 3. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej w związku z umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
  1. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 0,30 zł, w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 0,60 zł;
  2. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów (parkingi i miejsca obsługi uczestników ruchu) - 0,60 zł;
  3. za 1 m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł.
 4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 5. Wskazaną opłatę należy wpłacić na rachunek Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, nr rachunku 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

DLA DRÓG GMINNYCH

 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia lecz nie więcej niż 10 zł/dzień. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł za każdy dzień zajęcia lecz nie więcej niż 10 zł/dzień. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa przez 1 dzień.
 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się opłatę roczną w wysokości:
  1. dla pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 20,00 zł;
  2. dla pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł;
  3. na obiekcie mostowym - 50,00 zł.
 3. Za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia i reklamy, w związku z umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się opłaty w wysokości:
  1. za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (w tym handlowych i usługowych) - 0,20 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni wyznaczonej przez rzut poziomy obiektu;
  2. za umieszczenie w pasie drogowym reklam - 0,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego.
 4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3 opłata wynosi 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2, stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 6. Wskazaną opłatę należy wpłacić na rachunek Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, nr rachunku 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Inwestycji Gminnych
Izabela Szymurska
tel.: 44 731 66 51
pokój nr 22

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane

Uwagi:

 • Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Wniosek należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przystąpienia do prac

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)
 • Uchwała Rady Gminy Kleszczów Nr XXX/304/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 326, poz. 2784) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Uchwała Rady Powiatu w Bełchatowie Nr VI/54/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 136, poz. 1244)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, od którego uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
e-mail: iod@kleszczow.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wydania decyzji decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, który wynosi 5 lat.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać pisząc:

 • na adres e-mail: iod@kleszczow.pl
 • na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora lub warunkiem prawidłowego zawarcia umowy.

Pliki do pobrania: