Przejdź do głównej treści

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 2. Załączniki:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • kopię decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
  • harmonogram prowadzenia robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
  • pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.) strona zobowiązana jest do wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, nr rachunku 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.).

Opłaty:

DLA DRÓG POWIATOWYCH

 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
  1. przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 4,00 zł;
  2. przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni - 5,00 zł;
  3. przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 8,00 zł;
  4. przy zajęciu zieleńca, pobocza - 3,00 zł;
  5. przy zajęciu ciągu pieszego - 4,00 zł.

  Stawki określone w pkt 1 ppkt a) stosuje się także do torowisk, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3,0 zł.
 2. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  1. w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł;
  2. w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 40,00 zł;
  3. na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.
 3. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej w związku z umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
  1. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 0,30 zł, w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 0,60 zł;
  2. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów (parkingi i miejsca obsługi uczestników ruchu) - 0,60 zł;
  3. za 1 m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł.
 4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 5. Wskazaną opłatę należy wpłacić na rachunek Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, nr rachunku 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

DLA DRÓG GMINNYCH

 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia lecz nie więcej niż 10 zł/dzień. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł za każdy dzień zajęcia lecz nie więcej niż 10 zł/dzień. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa przez 1 dzień.
 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się opłatę roczną w wysokości:
  1. dla pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 20,00 zł;
  2. dla pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł;
  3. na obiekcie mostowym - 50,00 zł.
 3. Za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia i reklamy, w związku z umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się opłaty w wysokości:
  1. za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (w tym handlowych i usługowych) - 0,20 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni wyznaczonej przez rzut poziomy obiektu;
  2. za umieszczenie w pasie drogowym reklam - 0,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego.
 4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3 opłata wynosi 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2, stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 6. Wskazaną opłatę należy wpłacić na rachunek Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, nr rachunku 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Inwestycji Gminnych
Izabela Szymurska
tel.: 44 731 66 51
pokój nr 22

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane

Uwagi:

 • Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Wniosek należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przystąpienia do prac

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)
 • Uchwała Rady Gminy Kleszczów Nr XXX/304/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 326, poz. 2784) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Uchwała Rady Powiatu w Bełchatowie Nr VI/54/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 136, poz. 1244)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną B5.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, policja, sądy, administracja publiczna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Pliki do pobrania: