Przejdź do głównej treści

Wymelduj się z pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 66 16
Pokój numer 7

Wymeldować możesz się również przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP

Odpowiedzialny:

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: 44 731 66 16
Pokój numer 7

Termin odpowiedzi:

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Uwagi:

Wymeldować się z pobytu czasowego musi każdy, kto był zameldowany na pobyt czasowy i wyprowadza się z tego miejsca przed upływem czasu, na jaki był tam zameldowany.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu czasowego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Wymeldować się powinieneś najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu. Urzędnik wtedy automatycznie wymelduje cię z poprzedniego miejsca pobytu.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego - osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

 • masz meldunek na pobyt czasowy,
 • będziesz mieszkać - możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Informacje na tej stronie pochodzą z serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
 • W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest: Wójt Gminy Kleszczów, mający siedzibę w Kleszczowie (97-410) przy ul. Głównej 47.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Kleszczów można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt Gminy Kleszczów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@kleszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zarejestrowania w związku z:
   • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
   • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
   • zmianą obywatelstwa,
   • wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
   • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
  • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
   • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
   • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
   • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
  • usunięcia niezgodności w danych

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

  ODBIORCY DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

  • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
  • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
  • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
  • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
  • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

  Pliki do pobrania: