Przejdź do głównej treści

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
 2. dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego i wystąpienia przejściowej, trudnej sytuacji ucznia.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
Stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3
tel.: 44 731 66 25
Pokój numer 5

Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

Uwagi:

Wraz z nowym rokiem szkolnym rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów (do 24 roku życia), zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów.

Uprawnienia

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. (np. poważne zachorowanie, śmierć rodzica, pożar itp.).

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę wpływu skutków zdarzenia losowego na warunki życia rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

Termin złożenia wniosków:

O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457)
 • Uchwała nr XXXIX/367/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyznania Ci pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457) oraz uchwała nr XXXIX/367/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: