Przejdź do głównej treści

Miesięczne stypendia dla studentów z gminy Kleszczów

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający:
  • informacje osobowe identyfikujące kandydata oraz dane kontaktowe,
  • informacje na temat kierunku studiów, roku oraz dane uczelni,
  • oświadczenie o faktycznym zamieszkiwaniu na terenie gminy Kleszczów.
 2. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym o korzystaniu z urlopów określnych w regulaminie studiów oraz o niepowtarzaniu roku akademickiego.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
Stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3
tel.: 44 731 66 25
Pokój nr 5

Uwagi:

Termin składania wniosku

Do dnia 31 października każdego roku akademickiego

Warunkiem kontynuowania wypłat stypendium w drugim semestrze danego roku akademickiego jest potwierdzenie spełnienia warunków decydujących o jego przyznaniu tj. dostarczenie zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, w tym o korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów i o niepowtarzaniu roku.

Na rok akademicki 2019/2020 termin składania wniosków przedłuża się do dnia 30 listopada 2019 roku.

Uprawnienia

Do otrzymania stypendium uprawnieni są studenci studiów stacjonarnych szkół wyższych, mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów.

Warunki otrzymania stypendium

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 26 roku życia, chyba że 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, w takim przypadku stypendium może zostać przyznane do końca tego roku akademickiego,
 2. nie powtarzają roku, na który ubiegają się o stypendium,
 3. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
 4. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu terminu składania wniosków o stypendium,
 5. przedstawili zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określnych w regulaminie studiów oraz niepowtarzaniu roku.

Tryb realizacji stypendium

 • Stypendium przyznawane jest jako miesięczne świadczenie w okresie od 1 października do 30 czerwca każdego roku akademickiego
 • Maksymalna wysokość stypendium wynosi 500 złotych netto miesięcznie
 • Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie przez Wójta Gminy Kleszczów umowy ze stypendystą
 • Stypendium przekazywane jest na konto wskazane przez studenta lub wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie do 10 dnia każdego miesiąca

Utrata prawa do otrzymywania stypendium

Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku:

 • Podania nieprawdziwych danych we wniosku
 • Skreślenia z listy studentów
 • Powtarzania roku lub niezaliczenia semestru
 • Korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, przerwania nauki w trakcie trwającego roku akademickiego

Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Kleszczów o zaistnieniu w/w zdarzeń.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium studentom z terenu gminy Kleszczów
 • Zarządzenie Nr 120..2019 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium dla studentów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyznania stypendium motywacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwała Rady Gminy Kleszczów nr XIII/117/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: