Przejdź do głównej treści

Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Kleszczów

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek do wyboru:
  • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce
  • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za szczególne osiągnięcia
 2. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen i ocenie zachowania

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji

Stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3
tel.: 44 731 66 25

Pokój numer 5

Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od upłynięcia terminu złożenia wniosków

Uwagi:

Kategorie stypendiów motywacyjnych:

 1. Stypendium Motywacyjne za wyniki w nauce.
 2. Stypendium Motywacyjne za szczególne osiągnięcia.

Upoważnieni do otrzymania stypendium:

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy:

 1. nie ukończyli 24 roku życia;
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów co najmniej 3 lata;
 3. uzyskali na koniec każdego półrocza średnią ocen minimum 4,00 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania, (wymagane potwierdzenie ze szkoły);
 4. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło.

Do wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego uczeń szkoły ponadpodstawowej winien załączyć zaświadczenie o średniej ocen za zakończone półrocze nauki.

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia w zawodach lub olimpiadach może być przyznane uczniom:

 1. nie ukończyli 24 roku życia;
 2. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło.
 3. mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, bez względu na średnią ocen, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych indywidualnie lub zespołowo zajęli jedno z poniższych miejsc:
  • powiatowym - za zajęcie miejsca 1 - 3 w kwalifikacji ogólnej,
  • rejonowym - za zajęcie miejsca 1 - 3 w kwalifikacji ogólnej,
  • wojewódzkim - za zajęcie miejsca 1 - 6 w kwalifikacji ogólnej,
  • krajowym - za zajęcie miejsca 1 - 20 w kwalifikacji ogólnej,
  • międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1 - 20 w kwalifikacji ogólnej.

Szkoła potwierdza osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły, podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej, a jeżeli są to zawody sportowe z Klubu Omega lub innych klubów - potwierdza klub.

Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki jednocześnie w kilku dyscyplinach lub konkursach, może otrzymać 1 stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia, za najwyższy uzyskany przez siebie wynik.

Uczeń, który otrzymał stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia, nie może ponownie otrzymać nagrody za ten sam konkurs lub zawody z innego tytułu ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Termin złożenia wniosków:

 • Za I semestr do dnia 28 lutego
 • Za II semestr do dnia 30 czerwca

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28.08.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kleszczów

Uchwała Nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 sierpnia 2015 roku dotyczącej zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kleszczów

Uchwała Nr XXXVIII/367/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uzdolnionym uczniom z terenu gminy Kleszczów uczącym się w szkołach ponadpodstawowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, od którego uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
e-mail: iod@kleszczow.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przyznania stypendium lub nagrody za szczególne osiągnięcia zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, który wynosi 5 lat.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać pisząc:

 • na adres e-mail: iod@kleszczow.pl
 • na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: