Przejdź do głównej treści

Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej prowadzonych przez Gminę Kleszczów

Wymagane dokumenty:

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce:

 • lista uczniów, którzy kwalifikują się do otrzymania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce (przedstawiają szkoły prowadzone przez Gminę Kleszczów)

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia:

 • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za szczególne osiągnięcia
 • informacje osobowe

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji

Stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3
tel.: 44 731 66 25

Pokój numer 5

Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od upłynięcia terminu złożenia wniosków

Uwagi:

Kategorie stypendiów motywacyjnych

 1. Stypendium Motywacyjne za wyniki w nauce.
 2. Stypendium Motywacyjne za szczególne osiągnięcia.

Upoważnieni do otrzymania stypendium są

 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej prowadzonych przez Gminę Kleszczów.

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom

 1. szkół podstawowych klas IV-VI, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli
 co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,75,
 2. szkół podstawowych klas VII-VIII, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli
 co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,50,
 3. gimnazjum klas II - III, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,5,
 4. szkoły ponadpodstawowej, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania
i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,5.

Ad. pkt 1,2,3 i 4

Dyrektorzy szkół – niezwłocznie po przeprowadzeniu klasyfikacji uczniów po I półroczu i na koniec roku szkolnego złożą listy uczniów zgodnie z załącznikiem, zasługujących na przyznanie stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce.

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia w zawodach lub olimpiadach może być przyznane uczniom

 1. szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej prowadzonych przez Gminę Kleszczów za uzyskiwanie, indywidualnie lub zespołowo, szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu:
  • powiatowym - za zajęcie miejsca 1 - 3 w kwalifikacji ogólnej,
  • rejonowym - za zajęcie miejsca 1 - 3 w kwalifikacji ogólnej,
  • wojewódzkim - za zajęcie miejsca 1 - 6 w kwalifikacji ogólnej,
  • krajowym - za zajęcie miejsca 1 - 20 w kwalifikacji ogólnej,
  • międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1 - 20 w kwalifikacji ogólnej.

Szkoła potwierdza indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły, podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej, a jeżeli są to zawody sportowe z Klubu Omega lub innych klubów - potwierdza klub.

Wniosek o stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia składają pełnoletni uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Podstawa prawna:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, od którego uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
e-mail: iod@kleszczow.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przyznania stypendium lub nagrody za szczególne osiągnięcia zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, który wynosi 5 lat.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Masz możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać pisząc:

 • na adres e-mail: iod@kleszczow.pl
 • na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: