Przejdź do głównej treści

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla studentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie Stypendium
 2. oświadczenie o nieosiąganiu dochodów
 3. informacje osobowe
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Dochody winny być udokumentowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),
 5. zaświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych posiadanych gruntów rolnych przez wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub nakaz płatniczy,
 6. decyzje o wysokości alimentów, rent, emerytur,
 7. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim, wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej, potwierdzające dane wnioskodawcy,
 8. ksero orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, poświadczona za zgodność z oryginałem. (dotyczy osób niepełnosprawnych).

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w § 3. ust. 2 uchwały składają wymagane dokumenty przedstawione powyżej za wyjątkiem dokumentów z punktu 4,5 i 6.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
Stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3
tel.: 44 731 66 25
Pokój numer 5

Termin odpowiedzi:

 • do dnia 10 listopada na I semestr każdego roku akademickiego,
 • do dnia 30 marca na II semestr każdego roku akademickiego.

Uwagi:

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Do dnia 12 listopada 2018 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2018/2019.

Uprawnienia

Do otrzymania stypendium socjalnego na każdy rok akademicki uprawnieni są niepracujący studenci szkół wyższych, mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Warunki otrzymania stypendium.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 26 roku życia,
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 3. przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki
 4. w bieżącym roku akademickim,
 5. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę,
 6. miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza dochodu wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.). Dochody winny być udokumentowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 674 zł netto.

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

Stypendium może być przyznane niepracującym studentom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 26 roku życia,
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 3. przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim,
 4. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę,
 5. posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku studentów niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIV/459/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla studentów
 • Zarządzenie Nr 120.73.2018 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla studentów

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: