Przejdź do głównej treści

Dopisanie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z załącznikami:
  1. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  2. pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Odpowiedzialny:

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: 44 731 66 16
Pokój numer 7

Termin odpowiedzi:

W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców. Wnioskodawca nie ponosi opłat za wydanie decyzji.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczów, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Z wnioskiem o dopisanie do rejestru wyborców mogą wystąpić:

 1. wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Kleszczów bez zameldowania na pobyt stały,
 2. wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w gminie Kleszczów,
 3. wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Kleszczów pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w gminie Kleszczów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 754)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 • przez email: kleszczow@kleszczow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
 • Przez email: iod@kleszczow.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wpisania Ciebie do rejestru wyborców.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania obowiązku prawnego Administratora.

Pliki do pobrania: