Przejdź do głównej treści

Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr III w Żłobnicy

Położenie

Nazwa lokalizacji: Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr III

Miejscowość: Żłobnica

Powiat: bełchatowski

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 140ha

Możliwość powiększenie terenu: Istnieje możliwość powiększenia strefy od strony zachodniej i południowej

Cena

Orientacyjna cena gruntu: 15 PLN/m2

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Gmina Kleszczów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: TAK

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej, baz i składów. Dopuszcza się lokalizację parków technologicznych

Charakterystyka działki

Klasyfikacja gruntów: IV, V, VI. Wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej będzie odbywało się sukcesywnie przez inwestorów

Różnica poziomów terenu: 1m

Obecne użytkowanie: Grunty orne, łąki, nieużytki

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: NIE

Odpady znajdujące się na terenie: NIE

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: NIE

Przeszkody podziemne: NIE

Przeszkody występujące na powierzchni terenu:NIE

Istniejące ograniczenia ekologiczne: NIE

Budynki i zabudowania na terenie: NIE

Ograniczenia budowlane

Procent dopuszczalnej zabudowy: Maksymalna powierzchnia zabudowy 50%

Ograniczenia wysokości budynków: 20 m z wyjątkiem masztów, silosów, i innych obiektów wynikających z przepisów szczególnych lub technologii produkcji. Jednak nie więcej niż 25 m

Inne: Minimalna szerokość frontu nowej działki 30 mb. Min. dachy płaskie o kącie nachylenia 20°. Minimalna wielkość nowotworzonej działki inwestycyjnej 5000m2

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu: Droga asfaltowa o szerokości 12m

Odległość od autostrady lub drogi krajowej: 20 km od drogi krajowej nr 1

Kolej: 7km w linii prostej (bocznica kolejowa w Rogowcu)

Bocznica kolejowa: 7km w linii prostej (bocznica kolejowa w Rogowcu)

Najbliższe lotniska międzynarodowe Łódź 70km, Katowice 110km, Warszawa 170km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: TAK

Odległość przyłącza od granicy terenu: 2m

Napięcie: 15kV lub 0,4kV

Dostępna moc: 15MW

Gaz na terenie: TAK

Odległość przyłącza od granicy terenu: 2m

Wartość kaloryczna: 34kw/Nm3

Średnica rury: 225mm

Dostępna objętość: 800Nm3/h

Woda na terenie: TAK – oferowana woda o parametrach wody przeznaczonej do spożycia, którą można wykorzystać do celów przemysłowych

Odległość przyłącza od granicy terenu: 0-30m

Średnica rury:100-200mm

Kanalizacja sanitarna na terenie: TAK

Odległość przyłącza od granicy terenu: 0-30m

Ograniczenie zrzutu ścieków: 200m3/24h

Kanalizacja deszczowa na terenie: TAK

Oczyszczalnia ścieków: Odległość oczyszczalni od strefy przemysłowej – ok. 400m

Telefony: TAK

Odległość przyłącza od granicy terenu: 0-30m

Liczba dostępnych linii analogowych: 70

Liczba dostępnych linii ISDN: 70

Osoba do kontaktu

Robert Olewiński – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 31 23
faks: +48 44 731 31 30 izp@kleszczow.pl