Przejdź do głównej treści

Jakie wsparcie dla uczniów?

[05.09.2019] w kategorii: Edukacja.

Oprócz 300-złotowej wyprawki uczniowie wraz z rozpoczęciem nowego roku nauki mogą liczyć na inne formy socjalnego wsparcia: zasiłek szkolny albo stypendia.

Stypendium szkolne jest przeznaczone dla uczniów, w których rodzinach dochód netto na osobę nie przekracza 528 zł. Trzeba udokumentować wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających zakup książek, podręczników, artykułów biurowych, stroju sportowego, butów sportowych, komputera, drukarki itp. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie do 16 września.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. poważne zachorowanie, śmierć rodzica, pożar domu itp.) – jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek można się ubiegać nie później niż w dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę wpływu skutków zdarzenia losowego na warunki życia rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

Stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadpodstawowych są wypłacane z budżetu Gminy Kleszczów. Przysługują niepracującym uczniom, mającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku: znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, (kryterium dochodowe – 674 zł netto na osobę w rodzinie); posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, (bez względu na dochód przypadający na członka rodziny). Wniosek o stypendium socjalne na pierwszy semestr trzeba złożyć do 30 września.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania wymienionych rodzajów wsparcia znajdują się w załącznikach. Zainteresowani mogą też dzwonić na nr telefonu 44 731 66 25 lub przyjść do Urzędu Gminy w Kleszczowie (pokój nr 5).