Przejdź do głównej treści

Do 12 listopada studenci mogą składać wnioski o stypendium motywacyjne

[04.11.2019] w kategorii: Edukacja.

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za rok akademicki 2018/2019. Termin składania dokumentów upływa 12 listopada.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki: a) nie ukończyli 26 roku życia, b) posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, c) nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę, d) ukończyli 1 rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia za rok co najmniej 3,5) lub promują Gminę Kleszczów, poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Stypendium może być przyznane studentom zespołowo promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie bez warunków wpisu na rok następny.

Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów student może otrzymać stypendium:

– za pierwszy kierunek – w wysokości 100 proc. przyznanej kwoty stypendium,

– za drugi i kolejny kierunek studiów – w wysokości 50 proc. przyznanej kwoty stypendium.

Wymagane dokumenty: – wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego, – oświadczenie o nieosiąganiu dochodów, – informacje osobowe, – zaświadczenie o średniej ocen (min. 3,5), za zaliczony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów, potrzebnych do zaliczenia roku akademickiego oraz uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki, – potwierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, pokój numer 5, tel. 44 731 66 25.

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego dla studenta