Przejdź do głównej treści

Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku o stypendium

[09.05.2018] w kategorii: Aktualności.

Tegoroczni maturzyści oraz uczniowie, kończący naukę w szkołach średnich, mogą już składać w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia. Złożenie wniosku w terminie do 29 maja skutkować będzie wcześniejszą wypłatą przyznanej kwoty stypendium.

Przypominamy warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać stypendium motywacyjne.

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce jest przyznawane uczniom, którzy:

 1. nie ukończyli 24 roku życia;
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów co najmniej 3 lata;
 3. uzyskali na koniec każdego półrocza średnią ocen minimum 4,00 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania (wymagane potwierdzenie ze szkoły);
 4. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło.

Do wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego uczeń szkoły ponadpodstawowej winien załączyć zaświadczenie o średniej ocen za zakończone półrocze nauki.

Uczeń, który otrzyma stypendium motywacyjne za wyniki w nauce nie może ponownie otrzymać stypendium za ten sam okres nauki z innego tytułu ze środków pochodzących z budżetu Gminy Kleszczów.

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia w zawodach lub olimpiadach może być przyznane uczniom bez względu na uzyskaną przez nich średnią ocen, którzy:

 1. nie ukończyli 24 roku życia;
 2. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło;
 3. mieszkają i są zameldowani na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat,
 4. w ostatnim półroczu osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych indywidualnie lub zespołowo zajęli jedno z poniższych miejsc:
  • na szczeblu powiatowym – za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji ogólnej,
  • na szczeblu rejonowym – za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji ogólnej,
  • na szczeblu wojewódzkim – za zajęcie miejsca 1 – 6 w klasyfikacji ogólnej,
  • na szczeblu krajowym – za zajęcie miejsca 1 – 20 w klasyfikacji ogólnej,
  • na szczeblu międzynarodowym – za zajęcie miejsca 1 – 20 w klasyfikacji ogólnej.

Szkoła potwierdza osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły, podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej, a jeżeli są to zawody sportowe organizowane przez LKS Omega Kleszczów lub inny klub – potwierdza klub.

Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki jednocześnie w kilku dyscyplinach lub konkursach, może otrzymać jedno stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia, za najwyższy uzyskany przez siebie wynik.

Uczeń, który otrzymał stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia, nie może ponownie otrzymać nagrody za ten sam konkurs lub zawody z innego tytułu ze środków pochodzących z budżetu Gminy Kleszczów.

Wnioski o przyznanie stypendium udostępnione są na gminnej stronie internetowej w zakładce „Stypendia” lub w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie.