Przejdź do głównej treści

STYPENDIA SOCJALNE DLA STUDENTÓW

[13.03.2018] w kategorii: Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy.

Do 30 marca uprawnieni studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na II semestr roku akademickiego 2017/2018. Uprawnieni są niepracujący studenci szkół wyższych, mający stałe miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 25. roku życia,
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 3. przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim,
 4. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło,
 5. miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 674 zł netto (to dochód, wskazany w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

Stypendium może być przyznane niepracującym studentom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 25. roku życia,
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 3. przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim,
 4. nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło,
 5. posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku studentów niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie stypendium,
 2. oświadczenie o nieosiąganiu dochodów,
 3. informacje osobowe,
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
 6. decyzje o wysokości rent, emerytur,
 7. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim, wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej, potwierdzające dane wnioskodawcy,
 8. ksero orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy osób niepełnosprawnych).

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności składają wymagane dokumenty z wyjątkiem wymienionych z punktu 4, 5 i 6.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji – stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, tel. 44 731 66 25 (pokój nr 5).

Termin złożenia wniosków:

 • do dnia 10 listopada – na I semestr każdego roku akademickiego,
 • do dnia 30 marca – na II semestr każdego roku akademickiego.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XIII/122/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów.