Przejdź do głównej treści

Stypendia motywacyjne dla studentów

[22.10.2018] w kategorii: Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy.

Do 12 listopada br. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kleszczów wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego dla studentów za rok akademicki 2017/2018. Do otrzymania stypendium są uprawnione osoby studiujące po ukończeniu I roku studiów, które uzyskały średnią ocen za rok akademicki co najmniej 3,5. Stypendium może uzyskać również student, który promował Gminę Kleszczów zajmując wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku oraz nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie wpisu na rok następny.

Student z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymać stypendium:

  • w wysokości 100 proc. przyznanej kwoty stypendium za pierwszy kierunek;
  • w wysokości 50 proc. przyznanej kwoty stypendium za drugi i kolejny kierunek studiów (na wniosku trzeba dopisać II kierunek studiów z uzyskaną średnią ocen, potwierdzoną przez uczelnię).

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego, oświadczenie o nieosiąganiu dochodów, informacje osobowe, zaświadczenie o średniej ocen (min. 3,5), za zaliczony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki lub potwierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć.

Odpowiedzialny za prowadzenie procedury: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji – stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, tel. 44 731-66-25 lub 44 731-66-10 wew. 125, pokój nr 5.

Podstawa prawna: uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów.