Przejdź do głównej treści

DODATKOWE MIESIĘCZNE STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z GMINY KLESZCZÓW – ZASADY PRZYZNAWANIA

[06.11.2019] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Dodatkowe uregulowania w zakresie przyznawania stypendium studentom z terenu gminy Kleszczów zostały wprowadzone wraz z uprawomocnieniem uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium studentom z terenu gminy Kleszczów. Wspomniany akt prawny opublikowany został 22 października w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (pozycja nr 5631).

Została uchylona uchwała Nr XLV/459/2018 Rady Gminy Kleszczów z 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla studentów.

Zgodnie z nowymi regulacjami obecnie o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

  1. nie ukończyli 26 roku życia, chyba że 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, w takim przypadku stypendium może zostać przyznane do końca tego roku akademickiego,
  2. nie powtarzają roku, na który ubiegają się o stypendium,
  3. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
  4. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu terminu składania wniosków o stypendium,
  5. przedstawili zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz niepowtarzaniu roku.

Stypendium przyznawane jest jako miesięczne świadczenie w okresie od 1 października do 30 czerwca każdego roku akademickiego. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 500 złotych netto miesięcznie. Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie przez Wójta Gminy Kleszczów umowy ze stypendystą. Stypendium jest przekazywane na konto wskazane przez studenta lub wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie do 10 dnia każdego miesiąca.

Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku: – podania nieprawdziwych danych we wniosku; – skreślenia z listy studentów; – powtarzania roku lub niezaliczenia semestru; – korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów; – przerwania nauki w trakcie trwającego roku akademickiego.

Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 upływa w dniu 30 listopada 2019 roku.

Wzory dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium zostały umieszczone w zakładce Stypendia. Formularze są również dostępne w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów.

Złożenie przez studenta wniosku o przyznanie powyższego stypendium nie wyklucza możliwości składania wniosku o stypendium motywacyjne za wyniki w nauce po zakończonym roku akademickim.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, pokój numer 5, tel. 44 731 66 25.