Przejdź do głównej treści

Rekrutacja dzieci do gminnego żłobka

[08.11.2018] w kategorii: Aktualności.

13 listopada rozpocznie się rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka w Kleszczowie. Potrwa do 23 listopada włącznie. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać poniżej, ze strony internetowej żłobka oraz otrzymać w siedzibie Gminnego Żłobka w Kleszczowie, ul. Jagodowa 4.

Zasady naboru małych dzieci do gminnego żłobka reguluje zarządzenie dyrektora żłobka. Przedstawiamy szczegółowe zapisy § 7-11, które ustalają warunki przyjmowania dzieci do żłobka:

§ 7. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Kleszczów.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1) dzieci, których oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracuje zawodowo lub uczy się;

2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

4. Dzieci spoza Gminy Kleszczów będą przyjmowane do Żłobka na dany rok kalendarzowy tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Kleszczów i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 8. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka będzie większa niż liczba miejsc w Żłobku, bierze się pod uwagę kolejność złożenia „Karty zgłoszenia dziecka”.

§ 9. Rekrutacja kończy się na etapie indywidualnego powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego o przyjęciu do Żłobka.

§ 10. Możliwe jest zapisanie dziecka do Żłobka przez cały rok kalendarzowy. Dzieci będą przyjmowane w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.

§ 11. Decyzję o objęciu dziecka opieką podejmuje Dyrektor Żłobka.

Dokumenty związane z przyjęciem dziecka należy składać w sekretariacie żłobka.

Karta zgłoszenia