Przejdź do głównej treści

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

[13.03.2019] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

W wyniku ogłoszonego w dn. 6 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań w następujących zakresach:

  1. aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalność kulturalna, twórcza i krajoznawczo-turystyczna, a także propagowanie aktywnego trybu życia w 2019 roku;
  2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym oraz wspieranie projektów służących ochronie dóbr kultury, tradycji, sztuki i dziedzictwa narodowego w 2019 roku;
  3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku;
  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działań rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania w zakresie włączania społecznego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób z różnymi niepełnosprawnościami w 2019 roku.

Wyniki konkursu