Przejdź do głównej treści

O czym powinni pamiętać właściciele niezamieszkałych nieruchomości?

[14.11.2017] w kategorii: Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy.

System odbierania odpadów, obowiązujący na terenie Gminy Kleszczów, nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, takich jak np. zakłady przemysłowe, placówki handlowo-usługowe, szkolne, ochrony zdrowia. Za odbiór odpadów komunalnych z takich obiektów odpowiada właściciel nieruchomości. Jego obowiązkiem jest pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz zgodny z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczów”. Oznacza to, że obowiązkiem właściciela takiej nieruchomości jest posiadanie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na odbieranie odpadów.

W firmach obsługiwanych przez transport zewnętrzny konieczne jest zapewnienie pojemników na odpady komunalne dla kierowców, którzy dostarczają surowce i towary, bądź odbierają produkty. O takim obowiązku mówi § 9 ust. 3 wspomnianego regulaminu.

Podczas wykonywania robót budowlanych obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należą do wykonawcy tych robót. Oznacza to, że wykonawca musi wyposażyć teren budowy w pojemniki, proporcjonalnie do liczby przebywających osób i zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, który odbiera odpady z terenu tej gminy, w której prowadzona jest budowa.

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Rady Gminy Kleszczów dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczów http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/2588/.