Przejdź do głównej treści

Nawet 23 tys. zł dotacji z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

[27.06.2019] w kategorii: Aktualności, Praca.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 1 do 15 lipca 2019 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ten projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo); nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym); nie szkoli się (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie na rok 2019 środki w ramach ww. projektu będą przyznawane do wysokości 23.000 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie PUP – pokój nr 22 oraz telefonicznie 44 631 40 70.